ساخت یک فیلم انیمیشن تعاملی بر اساس تکنیک تلفیقی

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری

دانشگاه سوره

دانشکده هنر

پایان نامه تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد تصویر متحرک

عنوان پایان نامه نظری

مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری انیمیشن تعاملی(در ارتباط با مخاطب-تماشاگر)

عنوان پایان نامه عملی

ساخت یک فیلم انیمیشن تعاملی بر اساس تکنیک تلفیقی

 

چکیده:

این پژوهش به بررسی مفاهیم نظری و ویژگی‌های ساختاری تصاویر متحرک تعاملی می‌پردازد و قصد دارد علاوه بر تعریف مفهوم تعامل در انیمیشن‌های ارائه شده در بستر رسانه‌های نوین، خاستگاه، پیامدها و تآثیرات تکنولوژی دیجیتال  را در آفرینش این آثار تحلیل کند. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و با تکیه بر آرای نظریه‌پردازان علم رسانه، روانشناسی و سینمای تجربی، تلاش شده است تا این مفهوم نوین در صنعت انیمیشن بازتعریف شود. هدف دیگر، شناخت دلایل و انگیزه‌های مؤلف در ساخت اثر تعاملی است. این پژوهش سعی دارد جایگاه هنرمند و مخاطب را به عنوان مؤلفان  اثر تعاملی بررسی کند و میزان آزادی حقیقی مخاطب را در این روند مورد ارزیابی قرار دهد. در مطالعه‌ی ساختار  انیمیشن‌های تعاملی، به مفاهیمی از قبیل واقعیت مجازی، الگوی روایت تعاملی، جایگاه مخاطب آگاه و مقایسه‌ با آثار کلاسیک انیمیشن پرداخته شده است. دست‌یابی به تعریفی مشخص از روایت با مسیرهای موازی، حس عاملیت مخاطب و تأثیرات روانی ناشی از مواجهه‌ی او با احتمالات از پیش تعیین شده‌ی محدود، از مسائل اصلی در انجام این مطالعه است و در اصل هدف از بازتعریف این مفاهیم، شناسایی موقعیت حقیقی مخاطب و تحلیل وضعیت او در رویارویی با مفهوم نوین تصویر متحرک است.

واژه‌های کلیدی: انیمیشن تعاملی، رسانه، مخاطب، تماشاگر، عاملیت.

 

فهرست

فهرست تصاویر.. ‌د

مقدمه.. ۱

فصل اول: کلیات پژوهش.. ۴

۱-۱ بیان مساله.. ۴

۱-۲ پیشینه تحقیق.. ۵

۱-۳ اهداف تحقیق.. ۶

۱-۴ فرضیه و سوالات کلیدی تحقیق.. ۶

۱-۵ روش تحقیق.. ۷

فصل دوم: خاستگاه هنرهای تعاملی.. ۸

۲-۱ جایگاهی برای تعامل در اثر هنری.. ۸

۲-۲ پیشرفت تکنولوژی وگسترش زمینه‌های ارتباطی هنر.. ۱۴

۲-۳ پیوند تکنولوژی و هنر‌های رسانه‌ای.. ۱۹

۲-۴ اینترنت، شبکه‌ی جهانی بستری برای ارائه‌ی هنر تعاملی.. ۲۲

فصل سوم: هنر تعاملی؛ شاخصه‌ها و اهداف.. ۳۰

۳-۱ هنرهای چند رسانه‌ای و تعامل.. ۳۰

۳-۲ جایگاه تصاویر متحرک در هنرهای تعاملی.. ۳۳

۳-۳ شاخصه‌های هنر تعاملی و هدف.. ۳۴

۳-۳-۱ واقعیت مجازی در دنیای تصاویر متحرک تعاملی.. ۳۴

۳-۳-۱-۱ بازتولید و واقعیت.. ۳۵

۳-۳-۱-۲ مفهوم مخاطب در فضای مجازی.. ۳۸

۳-۳-۱-۳ ارتباط مخاطب با «واقعیت» در فضای مجازی.. ۳۹

۳-۳-۱-۴ واقعیت مجازی؛ تعریف.. ۴۱

۳-۳-۲ روایت در انیمیشن‌های تعاملی.. ۴۴

۳-۳-۳ مخاطب آگاه، تکمیل‌کننده‌ی اثر تعاملی.. ۵۳

۳-۳-۳-۱ زمینه‌های فعالیت مخاطب.. ۵۳

۳-۳-۳-۲ تعریف مخاطب و جایگاه او.. ۵۴

۳-۳-۳-۳ مجذوب شدن و شرکت در اثر.. ۵۷

۳-۳-۳-۴ هم‌ذات‌پنداری.. ۵۹

۳-۳-۳-۵ درک و حضور.. ۶۳

۳-۳-۳-۶ شبیه‌سازی حسی و آغاز مرحله‌ی درگیری تماشاگر.. ۶۵

۳-۳-۳-۷ لذت طلبی مخاطب.. ۶۸

۳-۳-۳-۸ زیبایی‌شناسی وابسته به احساس مخاطب.. ۷۱

۳-۳-۳-۹ حس آزادی و خلاقیت مخاطب.. ۷۱

۳-۳-۳-۱۰ ویژگی مخاطب خلاق: در پی معنی و لذت.. ۷۳

فصل چهارم: موردپژوهی و نتیجه‌گیری.. ۷۵

۴-۱ مورد‌پژوهی.. ۷۵

۴-۲ نتیجه گیری.. ۸۲

منابع.. ۸۸

 

 

 

فهرست تصاویر

شکل ۲-۱:-نمونه‌ای از تعامل مخاطب با ماشین …………………………………………………………………………… ۱۰
شکل۲-۲: پیکسلیشن، ۱۹۷۰، لیلیان شوارتز ………………………………………………………………………………. ۱۱
شکل۲-۳: شهر خوانا ………………………………………………………………………………………………………………………۱۳
شکل۲-۴: «پیتزای مجازی» …………………………………………………………………………………………………………..۱۶
شکل۲-۵: گالاپاگوس ……………………………………………………………………………………………………………………. ۱۷
شکل۲-۶: مونا/لئو …………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۰
شکل۲-۷: تکامل تدریجی شکل …………………………………………………………………………………………………… ۲۱
شکل۲-۸: موزه‌ی مجازی ……………………………………………………………………………………………………………… ۲۲
شکل۲-۹: جک تیلسون ………………………………………………………………………………………………………………… ۲۳
شکل۲-۱۰: آشوبگر اثر شولی چینگ …………………………………………………………………………………………….. ۲۴
شکل۲-۱۱: هر نماد تصویری …………………………………………………………………………………………………………. ۲۴
شکل۲-۱۲: لطفا باورها را تغییر دهید ………………………………………………………………………………………….. ۲۵
شکل۲-۱۳: نیایش موهوم …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۵
شکل۲-۱۴: دوست‌داشتنی‌ترین نقاشی‌ها …………………………………………………………………………………….. ۲۷
شکل۲-۱۵: دیو سفید …………………………………………………………………………………………………………………… ۲۷
شکل۳-۱: انسان‌سنجی …………………………………………………………………………………………………………………. ۳۷
شکل۳-۲:پیکسل‌های قدرتمند ……………………………………………………………………………………………………. ۳۷
شکل۳-۳: غار ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۲
شکل۳-۴: Bla Bla یک داستان تعاملی اثر وینست موریست ………………………………………………….. ۴۸
شکل۳-۵: نمایش تصویر نامرئی …………………………………………………………………………………………………… ۴۹
شکل ۳-۶: عصر همخوانی …………………………………………………………………………………………………………….. ۵۱
شکل ۳-۷: بازی تتریس ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
شکل ۴-۱: مساله‌ی هینز: یک انیمیشن تعاملی با طراحی دستی …… ……………. ……………………………۷۶
شکل ۴-۲: جاذبه، انیمیشن تعاملی که در آن از وب‌کم به عنوان رابط استفاده می‌شود ……………..۷۷
شکل ۴-۳: اینجا امروز است، یک نمونه اثر تعاملی تحت وب با هدف آموزش …………………………… ۷۹
شکل ۴-۴: Bla Bla اثری تعاملی درباره‌ی ارتباط بینا انسانی …………………………………………………..۸۰
شکل ۴-۵: نرم‌افزار دیزنی انیمیتد ارائه شده برای کاربران آی‌پد ……… …………… ……………………….. ۸۱

 

مقدمه

تأثیر رسانه‌های نوین بر زندگی انسان معاصر غیر قابل انکار است. تا جایی که بیشترین زمینه‌های ارتباطی بین انسا‌ن‌ها در بستر این رسانه‌ها برقرار می‌‌شود، رشد می‌کند و تغییر می‌یابد. آنچه به رشد رسانه‌های نوین جهت می‌دهد تقاضا به توسعه یافتن و گرایش به استفاده از این رسانه‌ها از سوی جامعه‌ی جهانی است. همواره دو دیدگاه در زمینه‌ی فرهنگ رسانه‌ای در تقابل بوده‌اند. یکی دیدگاهی که تآثیرات رسانه‌های نوین را بر عاملیت انسان معاصر به چالش می‌کشد و فرهنگ رسانه‌ای را نتیجه‌ی برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذار‌ی‌های کلان می‌داند و دیگری دیدگاهی است که پیشرفت فرهنگی جامعه‌ی معاصر را مرهون تکنولوژی رسانه‌ای قلم‌داد می‌کند. در این کشاکش آنچه ثابت و مشخص است، تأثیر این رسانه‌ها در زندگی و فرهنگ انسان معاصر است. انسان معاصر در زندگی رسانه‌ای خود، هویت دیگری پیدا خواهد کرد که بیشترین تفاوتش با  قبل در مفهوم رابطه‌ایست که رسانه برای او تعریف می‌کند و این همان مفهوم تعامل است.

هنرهای بصری و نمایشی نقش ویژه‌ای در شکل‌دهی به فرهنگ رسانه‌ای داشته‌اند. آن‌چه مفهوم تعامل را در این رسانه‌ها برای مخاطب قابل درک می‌سازد، امکاناتی است که از پیوند تکنولوژی و هنرهای تصویری به وجود می‌آید. امکان ایجاد تغییر از سوی مخاطب از اصول تعامل با اثر بصری است. مخاطب هنرهای رسانه‌ای در جستجوی تصاویری نوین با امکان تغییر است. آنچه زمینه‌ی این جستجو را برای او فراهم می‌کند، دسترسی هنرمند به امکاناتی در حوزه‌ی تکنولوژی دیجیتال است. انیمیشن به عنوان هنری سینمایی برآمده از تکنولوژی است و در زمینه‌ی تعامل امکان خلق تصاویری نو و تغییر پذیر را مهیا می‌سازد. مخاطب و دامنه‌ی انتظارات او به فراهم آمدن این امکانات و تولیداتی از این دست دامن می‌زند. او به‌طور آگاهانه و به انتخاب خود وقتش را به تعامل با آثار تصویری بر روی رسانه‌ها می‌گذراند.

 

12000 تومان – خرید