نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار

 

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، گروه جغرافیا پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ( ( M.A

گرایش : برنامه ریزی توریسم

عنوان:

نقش توانمندیهای محیطی در توسعه گردشگری شهریار

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

 

 

 

-1 فصم اول: کلیات،تعاریف و مفاهیم پایه

 

-1-1 کلیات طرح پژوهش………………………………………………………………………………. ۹

 

-2-1 بیان مساله تحقیق…………………………………………………………………………………… ۴

 

-9-1 پیشینه تحقیق:……………………………………………………………………………………….. ۵

 

-4-1 اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن:………………………………………………… ۶

 

-5-1 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۸

 

-1 -5-1 پرسش های تحقیق…………………………………………………………………………….. ۸

 

-2-5-1 فرضیات………………………………………………………………………………………….. ۸

 

-9 -5-1 چهارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………….. ۸

 

-4 -5-1 مدل تحقیق………………………………………………………………………………………. ۳

 

-5 -5-1روش تحقیق……………………………………………………………………………………… ۳

 

– 6-5-1 روش گردآوری اطالعات……………………………………………………………………. ۳

 

-7 -5-1 محدوده تحقیق………………………………………………………………………………….. ۳

 

-8-5-1 محدودیتهای تحقیق…………………………………………………………………………….. ۳

 

-2 فصم دوم: مفاهیم و تعاریف

 

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

 

-1-2 پیشینۀ گردشگری…………………………………………………………………………………. ۱۲

 

-2-2 مفاهیم کلیدی……………………………………………………………………………………….. ۱۴

 

-1-2-2 گردشگری و پایداری………………………………………………………………………. .. ۱۴

 

-2-2-2 گردشگری پایداری۱۵…………………………………………………………………………. ۱

 

 

 

‌أ

 

 

 

 

-9-2-2 محیط……………………………………………………………………………………………… ۱۸

 

-4-2-2 توان محیطی……………………………………………………………………………………. ۱۳

 

-9-2 معیارهای جاگبیت منطقه گردشگری برای گردشگران…………………………………. ۲۲

 

-4-2 حوزه نفوگ)حیطه عملکرد، ارزش(…………………………………………………………. ۲۲

 

-5-2 بررسی و ارزیابی جاگبه ها……………………………………………………………………. ۲۱

 

-6-2 اهداف گردشگری…………………………………………………………………………………. ۲۹

 

-7-2 اشکال گردشگری…………………………………………………………………………………. ۲۹

 

-8-2 انواع گردشگری………………………………………………………………………………….. ۲۴

 

-3-2 منابع و جاگبه های گردشگری………………………………………………………………… ۲۸

 

-1-3-2 منابع و جاگبه های طبیعی…………………………………………………………………… ۲۸

 

-2-3-2 منابع و جاگبه های انسانی…………………………………………………………………… ۲۸

 

-12-2 فرآیند فضایی توسعه گردشگری……………………………………………………………. ۲۳

 

-11-2 عوامم موثر در توسعه گردشگری………………………………………………………….. ۹۱

 

-12-2 عنا ر و اجزای تشکیم دهنده گردشگری…………………………………………………… ۹۲

 

-19-2 اثرات و پیامد های گردشگری………………………………………………………………. ۹۷

 

-1-19-2 اثرات و پیامد های اقتصادی……………………………………………………………… ۹۸

 

-1-1-19-2 گردشگری و درآمد ملی……………………………………………………………….. ۴۲

 

-2-1-19-2 گردشگری و توسعه اشتغال…………………………………………………………… ۴۱

 

-2-19-2 اثرات اجتماعی و فرهنگی……………………………………………………………….. ۴۹

 

-9-19-2 اثرات زیست محیطی……………………………………………………………………… . ۴۶

 

-4-19-2 توریسم اقلیمی )کلیما توریسم(…………………………………………………………….. ۴۳

 

-9 فصم سوم: ویژگی های منطقه

 

-1-9 ویژگی های جغرافیایی………………………………………………………………………….. ۵۹

 

 

 

‌ب

 

 

 

 

-1-1-9 موقعیت جغرافیایی……………………………………………………………………………. ۵۴

 

-1-1-1-9زمین شناسی………………………………………………………………………………….. ۵۶

 

-2-1-9 توپوگرافی……………………………………………………………………………………….. ۵۶

 

-1- 2 1-9وضعیت لرزه ویزی و گسم ها………………………………………………………….. ۵۸

 

-9-1-9 ویژگی های اقلیمی…………………………………………………………………………… ۵۳

 

-1-9-1-9 درجه ی حرارت…………………………………………………………………………… ۶۲

 

-2-9-1-9 رطوبت نسبی……………………………………………………………………………….. ۶۲

 

-9-9-1-9بارندگی……………………………………………………………………………………….. ۶۴

 

-4-9-1-9 باد………………………………………………………………………………………………. ۶۴

 

-1-1-9مطاللعات عمومی هیدرولوژی، منابع آبهای سطحی و زیرزمینی………………… . ۶۶

 

-1-1-1-9 آب های زیرزمینی………………………………………………………………………… ۶۳

 

-2-1-9وضعیت واک……………………………………………………………………………………. ۷۲

 

-9-1-9 پوشش گیاهی…………………………………………………………………………………… ۷۲

 

-4-1-9 گونه های جانوری…………………………………………………………………………….. ۷۹

 

-2-9 ویژگی های انسانی……………………………………………………………………………….. ۷۴

 

-1-2-9 تقسیمات سیاسی………………………………………………………………………………… ۷۴

 

-2-2-9سوابق تاریخی منطقه………………………………………………………………………….. ۷۵

 

-9-2-9 اقوام و طوایف…………………………………………………………………………………. ۷۶

 

-4-2-9 ویژگی های جمعیتی………………………………………………………………………….. ۷۷

 

-1-4-2-9 حجم جمعیت و نرخ رشد…………………………………………………………………. ۷۷

 

– 2-4-2- 9 ساوتار سنی و جنسی جمعیت…………………………………………………………. ۷۳

 

-9-4-2-9 تعداد و نوع وانوار……………………………………………………………………….. . ۷۳

 

-4-4-2-9 وضعیت سواد……………………………………………………………………………….. ۸۲

 

 

 

‌ج

 

 

 

 

-5-4-2-9 مهاجرت…………………………………………………………………………………………………… ۸۲
-۹-۹ ویژگی های اقتصادی …………………………………………………………………………………………. ۸۲
-۱-۹-۹ نیروی انسانی و اشتغال…………………………………………………………………………………… ۸۲
-۲-۹-۹ توزیع نسبی اشتغال………………………………………………………………………………………… ۸۲
–۹-۹-۹الگوی معیشت مردم شهریار…………………………………………………………………………… ۸۹
-۱-۹-۹-۹ بخش کشاورزی ………………………………………………………………………………………… ۸۹
-۲-۹-۹-۹ شکار،پرورش ماهی و سایر مشاغم ……………………………………………………………… ۸۵
-۴-۹-۹ عملکرد غالب اقتصاد در شهرستان…………………………………………………………………… ۸۵
-۴-۹ نعت …………………………………………………………………………………………………………… ۸۶
-۱-۴-۹ نایع بومی وسنتی …………………………………………………………………………………………. ۸۶
-۵-۹ودمات ……………………………………………………………………………………………………………… ۸۷
-۶-۹زیرساوت………………………………………………………………………………………………………….. ۸۳
-۴ توانمندیهای گردشگری منطقه …………………………………………………………………………………. ۳۴
-۱-۴پتانسیم های گردشگری شهریار……………………………………………………………………………. ۳۵
-۱-۱-۴منابع طبیعی ……………………………………………………………………………………………………. ۳۵
-۲-۴پتانسیم های تاریخی و فرهنگی ………………………………………………………………………….. ۱۲۲
-۹-۲-۴منابع انسان ساوت………………………………………………………………………………………… ۱۲۳
-۹-۴ قوت ها و ضعف های منطقه ویژه گردشگری شهرستان شهریار ………………………………. ۱۱۹
-۱-۹-۴ نقاط قوت منطقه شهریار ……………………………………………………………………………….. ۱۱۹
-۲-۹-۴نقاط ضعف ………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
-۴-۴فر ت ها و امکانات …………………………………………………………………………………………. ۱۱۴
-۱-۴-۴فر ت ها …………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
-۲-۴-۴تهدیدها ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵

 

 

‌د

 

 

 

 

 

 

 

-5 نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………….. ۱۱۶

 

-1-5نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. ۱۱۷

 

-2-5آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………… ۱۱۷

 

-9-5پیشنهادات…………………………………………………………………………………………… ۱۱۳

 

فهرست منابع……………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                                                       صفحه

 

-1-2 جدول…………………………………………………………………………………………………. ۹۴

 

-2-2 جدول…………………………………………………………………………………………………. ۹۵

 

9-2 -جدول…………………………………………………………………………………………………. ۴۲

 

4-2 -جدول…………………………………………………………………………………………………. ۴۸

 

– ۱- ۹جدول……………………………………………………………………………………………….. ۶۱

 

-2-9 جدول…………………………………………………………………………………………………. ۶۵

 

-9-9جدول………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

 

-4-9جدول………………………………………………………………………………………………….. ۷۴

 

-5-9جدول………………………………………………………………………………………………….. ۷۸

 

-6-9جدول………………………………………………………………………………………………….. ۸۱

 

-7-9 جدول…………………………………………………………………………………………………. ۸۲

 

-8-9جدول………………………………………………………………………………………………….. ۸۵

 

-3-9 جدول…………………………………………………………………………………………………. ۸۶

 

-12-9جدول……………………………………………………………………………………………….. ۸۸

 

-11-9جدول……………………………………………………………………………………………….. ۸۳

 

-12-9 جدول………………………………………………………………………………………………. ۸۳

 

-19-9 جدول………………………………………………………………………………………………. ۳۲

 

-14-9جدول……………………………………………………………………………………………….. ۳۲

 

-15-9جدول……………………………………………………………………………………………….. ۳۱

 

-16-9جدول……………………………………………………………………………………………….. ۳۲

 

-17-9جدول……………………………………………………………………………………………….. ۳۹

 

 

 

‌و

 

 

 

 

-1-4جدول……………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

 

-2-4جدول……………………………………………………………………………………………… ۱۲۲

 

-9-4جدول……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

 

-4-4جدول……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

 

-5-4 جدول……………………………………………………………………………………………….. ۱۱۱

 

-6-4جدول……………………………………………………………………………………………… ۱۱۱

 

-7-4جدول……………………………………………………………………………………………… ۱۱۲

 

فهرست نمودار

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

-1-2 نمودار……………………………………………………………………………………………… ۲۲

 

-2-2نمودار………………………………………………………………………………………………. ۹۱

 

-9-2نمودار………………………………………………………………………………………………. ۹۵

 

-4-2نمودار………………………………………………………………………………………………. ۴۴

 

-1-9نمودار……………………………………………………………………………………………….. ۶۹

 

-2-9نمودار……………………………………………………………………………………………….. ۳۲

 

فهرست نقشه ها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

– 1- 9 نقشه………………………………………………………………………………………………… ۵۹

 

-2-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… ۵۵

 

-9-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… ۵۷

 

-4-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… ۵۳

 

-5-9 نقشه…………………………………………………………………………………………………. . ۶۲

 

-6-9 نقشه…………………………………………………………………………………………………. . ۶۹

 

-7-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… ۶۶

 

-8-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… ۶۳

 

-3-9نقشه…………………………………………………………………………………………………… ۷۱

 

-12-9نقشه…………………………………………………………………………………………………. ۷۹

 

-11-9نقشه…………………………………………………………………………………………………. ۷۵

 

فهرست عکسها

 

عنوان                                                                                                                      صفحه

 

-1-4عکس…………………………………………………………………………………………………. . ۳۷

 

-2-4عکس…………………………………………………………………………………………………. . ۳۸

 

-9-4عکس…………………………………………………………………………………………………. . ۳۳

 

-4-4عکس…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۱

 

-5-4عکس…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۹

 

-6-4عکس…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۵

 

-7-4عکس…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

 

-8-4عکس…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۶

 

-3-4عکس…………………………………………………………………………………………………. ۱۲۷

 

-12-4عکس………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸

 

چکیده

 

گردشگری، فعالیتی است با ابعاد گوناگون اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی، محیطی و سیاسی باه نحاوی که غالب شئونات زندگی انسان را شامم می گردد، امروزه از نعت گردشگری به عنوان یک باازوی قدرتمند جهت افزایش درآمد و فقر زدایی در کشور های در حال توسعه نام برده می شود.

 

در دوران کنونی در پی بروز بحران های زیست محیطی،نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن باه توسعه پایدار، ززم است برنامهها براساش شناوت و ارزیابی توان محیطی ورت گیرد تا هام بهاره برداری در وور و مستمر از محیط ورت گیرد و هم ارزش های طبیعی محیط حفظ شود.

 

پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توان های محیطی شهرستان شهریار و ارتباط آن با توسعه گردشگری در این شهرستان پرداوته است. این منطقه دارای توان ها و منابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،واک حا لخیز،شرایط اقلیمی مطلوب، پوشش گیاهی، عوامم ارتباطی و پدیده هاای طبیعای و انسانی جاگب گردشگری است که در ورت برنامه ریزی و اساتفاده از آنهاا، مای تاوان بسایاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی منطقه را از بین برد و منطقه را در مسیر توساعه هماه جانباه و پایادار هدایت کرد.

 

روش تحقیق، تحلیلی- تو یفی و میدانی بوده است و با گردآوری اطالعات کتابخاناه ای، میادانی و اینترنتی به بررسی وضعیت توانایی های طبیعی شهرستان شهریار پرداوته شده است.

 

نتایج بررسی نشان می دهد که شهرستان شهریار با توجه به وجود توانمنادیهاای فاراوان طبیعای و موقعیت جغرافیایی و دسترسی مناسب وود می تواند در زمینه گردشگری موفق باشد.

 

کلید واژگان: توانمندی، توسعه، گردشگری، شهریار

 

فصل اول کلیات تحقیق

 

1-1 کلیات طرح پژوهش مقدمه:

 

بسیاری از نویسندگان،گردشگری را یک فر ت منحصر به فرد اقتصادی می دانند. در سالهای اویر،گردشگری منبع درآمد سرشار در تجارت جهانی و عنصر مهمی در بهبود و تنظیم موازنه بازرگانی و تراز پرداوت های بسیاری از کشورها شده است )کاظمی،.)۴:۱۹۸۶

 

توسعه گردشگری به ویژه در کشورهای کمتر توسعه یافته،عامم موثری در مقابله با فقر است و موجب افزایش درآمد قشرهای مختلف،کاهش بیکاری و رونق اقتصادی و در نتیجه بهبود کیفیت زندگی مردم و افزایش رفاه اجتماعی می شود. بررسیها نشان می دهد که ارزهای به دست آمده از فعالیتهای گردشگری در تنظیم تراز پرداوت های بسیاری ازکشورها به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته که معموز وابسته به یک محصول اند، موثر واقع شدهاست. )همان:.)۷-۶

 

اهمیت سیرو سفر و گردشگری در تعالی فرهنگ و تفاهم بین المللی سبب شده است که مجمع عمومی سازمان ملم متحد در روز ۲۳ سپتامبر ۵(مهرماه(هر سال را روز جهانی جهانگردی اعالم می-

 

کند. جابه جایی و حرکت انسانها به جز تاثیرات فرهنگی، ثمرات اقتصادی عظیمی را به بار می آورد.

 

در دوران کنونی در پی بروز بحران های زیست محیطی،نابودی منابع و ایجاد موانع در راه رسیدن به توسعه پایدار،ززم می آید برنامهها براساش شناوت و ارزیابی توان محیطی ورت گیرد تا هم بهره برداری در وور و مستمر از محیط ورت گیرد و هم ارزش های طبیعی محیط حفظ شود.

 

پژوهش حاضر به مطالعه، بررسی و ارزیابی توان های محیطی شهرستان شهریار می پردازد.این منطقه دارای توان ها و منابع متنوع محیطی اعم از آب کافی،واک حا لخیز،شرایط اقلیمی مطلوب،پوشش گیاهی،عوامم ارتباطی و پدیده های طبیعی و انسانی جاگب گردشگری است که در ورت برنامه

 

ریزی و استفاده از آنها،می توان بسیاری از مشکالت اقتصادی و اجتماعی منطقه را ازبین برد و منطقه را در مسیر توسعه همه جانبه و پایدار هدایت کرد.

 

12000 تومان – خرید