راهکارهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر در بخش مرکزی شهرستان نیر

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی جغرافیا و برنامه­ریزی توریسم

پایان­نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا گرایش برنامه­ریزی توریسم

عنوان:

 راهکارهای توسعه گردشگری روستایی و جذب گردشگر در بخش مرکزی شهرستان نیر

فهرست مطالب

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

۱-   فصل اول: کلیات تحقیق. ۲

۱-۱-  بیان مسئله ۲

۱-۲-   سؤال­های پژوهش.. ۳

۱-۳-   فرضیه های تحقیق. ۳

۱-۴-   ضرورت و اهمیت تحقیق. ۴

۱-۵-   اهداف تحقیق. ۵

۱-۶-   محدوده مورد مطالعه ۵

۱-۷-  موانع و محدودیت. ۶

۱-۸-   بهره­وران تحقیق. ۶

۱-۹-   روش تحقیق. ۶

۱-۱۰- فرایند تحقیق. ۷

۱-۱۱- مسائل، مشکلات و محدودیت‌های تحقیق. ۹

۲-   فصل دوم: پیشینه و مبانی نظری تحقیق. ۱۱

۲-۱-  گردشگری روستایی. ۱۱

۲-۲-  تعریف گردشگری روستایی. ۱۲

۲-۲-۱-   گردشگری عشایری (یک الگوی فضایی) ۱۳

۲-۳-   قلمرو گردشگری روستایی. ۱۴

۲-۴-  انواع گردشگری روستایی. ۱۶

۲-۴-۱-   گردشگری طبیعی/ روستایی. ۱۶

۲-۴-۲-   گردشگری فرهنگی/ روستایی. ۱۶

۲-۴-۳-   اکوتوریسم ۱۶

۲-۴-۳-۱-. اکوتوریسم به عنوان یک مفهوم ۱۷

۲-۴-۴-   گردشگری دهکده‌ای.. ۱۸

۲-۴-۵-   گردشگری کشاورزی.. ۱۸

۲-۴-۶-   گردشگری مزرعه. ۱۹

۲-۴-۷-   گردشگری سبز. ۱۹

۲-۵-  اثرات توسعه گردشگری روستایی. ۲۰

۲-۶-  گردشگری روستایی: مفاهیم و ارزیابی. ۲۳

۲-۷-   گردشگری روستایی، راهبرد توسعه‌ی روستایی. ۳۰

۲-۸-  پیشینه تاریخی گردشگری روستایی. ۳۱

۲-۹-   گردشگری روستایی در تجارب جهانی. ۳۴

۲-۹-۱-۱-.. گردشگری روستایی در ایالات متحده آمریکا (ایالت یوتا) ۳۵

۲-۹-۱-۲-. گردشگری روستایی در روستای «برونته» انگلستان  ۳۶

۲-۹-۱-۳-.. طرح «تارکا» در انگلستان  ۳۷

۲-۹-۱-۴-.. گردشگری روستایی در اسپانیا ۳۹

۲-۹-۱-۵-.. گردشگری روستای در استرالیا و نیوزلند ۴۰

۲-۱۰- مطالعات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق. ۴۳

۳-   فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق و معرفی محدوده مورد مطالعه ۵۰

۳-۱-  روش­شناسی تحقیق. ۵۰

۳-۱-۱-   مدل تحلیل SWOT. 50

3-1-2-   آزمون آماری اسپیرمن. ۵۱

۳-۱-۳-   آزمون T-Test 51

3-2-   آشنایی مقدماتی با شهرستان نیر. ۵۲

۳-۳-   ویژگی‌های جمعیتی. ۵۳

۳-۳-۱-   جمعیت   ۵۳

۳-۴-   وجه تسمیه نیر. ۵۴

۳-۴-۱-   فرهنگ، زبان و دین. ۵۵

۳-۴-۲-   اوضاع اقتصادی شهرستان نیر. ۵۵

۳-۴-۲-۱-  زراعت و دامداری   ۵۵

۳-۴-۲-۲-  شیلات                        ۵۶

۳-۴-۲-۳-  صنعت و معدن    ۵۶

۳-۴-۲-۴-. خدمات و گردشگری   ۵۷

۳-۵-   صنعت گردشگری در محدوده مطالعاتی. ۵۸

۳-۶-   جاذبه‌های طبیعی گردشگری شهرستان نیر. ۶۰

۳-۷-  جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی شهرستان نیر. ۶۵

۳-۷-۱-   تپه‌های قره‌ شیران. ۶۷

۳-۷-۲-   سنگ‌نبشته‌های اورارتویی. ۶۷

۳-۷-۳-   رباط سنگی شاه عباسی. ۶۷

۳-۷-۴-   سنگ افراشته‌های تاریخی میمند ۶۸

۳-۷-۵-   قبرستان اسلامی قره‌شیران. ۶۸

۳-۷-۶-   قلعه بوینی یوغون. ۶۸

۳-۷-۷-   فرهاد کُهُلی یا غار فرهاد ۶۹

۳-۷-۸-   قیرمیزی کورپی یا پل قرمز. ۶۹

۳-۸-  بررسی ایام مناسب و آسایش گردشگری. ۷۱

۴-   فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها و یافته­های تحقیق. ۷۵

۴-۱-   توصیف کل جمعیت پژوهش.. ۷۵

۴-۲-  طبقه­بندی داده­ها بر حسب مؤلفه­ها ۷۷

۴-۳-  سنجش روایی و پایایی داده­های به دست آمده به تفکیک گروه­های پژوهش.. ۸۰

۴-۳-۱-   سنجش روایی. ۸۰

۴-۳-۲-   آزمون پایایی. ۸۰

۴-۴-   آمار استنباطی و تحلیل استعداد گردشگری روستایی شهرستان نیر. ۸۳

۴-۴-۱-   سنجش دیدگاه مسئولان نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر. ۸۳

۴-۴-۲-   سنجش دیدگاه مردم محلی نسبت به توان‌های گردشگری شهرستان نیر. ۸۳

۴-۴-۳-   سنجش دیدگاه گردشگران نسبت به جاذبه­ها و عوامل توسعه گردشگری روستایی. ۸۴

۴-۴-۴-   سنجش میزان جاذبه­های گردشگری شهرستان نیر از دیدگاه کل جامعه نمونه. ۸۵

۴-۵-  تحلیل تکنیک چهارگانه مدل SWOT. 85

4-5-1-   عوامل دخیل در توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر. ۸۶

۴-۵-۲-   عوامل تأثیر گذار بیرونی در توسعه گردشگری روستایی. ۸۸

۵-   فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات.. ۹۴

۵-۱-  بحث و نتیجه­گیری. ۹۴

۵-۲-  آزمون فرضیه­های تحقیق. ۹۶

۵-۳-  تنگناهای توسعه توریسم در شهرستان نیر و تأثیر آن در توسعه توریسم روستایی. ۱۰۰

۵-۴-  پیشنهادات پژوهش.. ۱۰۱

۶-   منابع: ۱۰۲

۷-   پیوستها و ضمائم ۱۰۵

 

 

فهرست جداول

عنوان………………………………………………………………………………………………………………………… صفحه

جدول (‏۲‑۱(گستره فعالیت‌های تفریحی جهانگردی در حومه شهر. ۱۵

جدول (‏۲‑۲) اهداف گردشگری سبز. ۲۰

جدول (‏۲‑۳) پیامدهای اقتصادی گردشگری بر روی سکونتگاه های روستایی. ۲۲

جدول (‏۲‑۴) پیامدهای اجتماعی- فرهنگی گردشگری بر روی سکونتگاه‌های روستایی. ۲۲

جدول (‏۲‑۵) پیامدهای منفی توسعه گردشگری برای محیط. ۲۲

جدول (‏۲‑۶) مثال‌هایی از معیارهای متفاوت ملی برای تعریف مناطق روستایی. ۲۶

جدول (‏۲‑۷) گستره فعالیت‌های تفریحی در توریسم روستایی. ۲۷

جدول (‏۲‑۸) ملاحظات توریسم روستایی. ۲۷

جدول (‏۳‑۱) جمعیت ساکن در نقاط شهری و روستایی شهرستان نیر در سال ۱۳۸۵٫ ۵۳

جدول (‏۳‑۲) سهم اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی به تفکیک نقاط شهری و روستایی در سال ۱۳۸۷‏ ۵۷

جدول (‏۳‑۳) تقسیم بندی جاذبه‌های گردشگری شهرستان نیر. ۶۳

جدول (‏۳‑۴) وضعیت مراکز مهم گردشگری و جاذبه‌های تاریخی شهرستان نیر ‏ ۷۰

جدول (‏۴‑۱) مؤلفه توانهای طبیعی و سؤال­های مورد نظر آن. ۷۷

جدول (‏۴‑۲) مؤلفه وضعیت مدیریت عوامل مؤثر در گردشگری و سؤال­های مورد نظر آن. ۷۸

جدول (‏۴‑۳) مؤلفه توانهای فرهنگی و سؤال­های مورد نظر آن. ۷۸

جدول (‏۴‑۴) مؤلفه وضعیت زیرساخت شهرستان نیر و سؤالهای مورد نظر آن. ۷۸

جدول (‏۴‑۵) مؤلفه عوامل کلی در توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر و سؤالهای مورد نظر آن. ۷۹

جدول (‏۴‑۶) گروههای مورد مطالعه برای سنجش استعداد گردشگری شهرستان نیر برای توسعه گردشگری روستایی. ۷۹

جدول (‏۴‑۷) آزمون آلفای کرونباخ برای گویه های نظرات مسئولین نسبت به مؤلفه­های استعداد گردشگری روستایی. ۸۱

جدول (‏۴‑۸) آزمون آلفای کرونباخ برای گویه های نظرات مردم نسبت به مؤلفه­های استعداد گردشگری روستایی. ۸۲

جدول (‏۴‑۹) آزمون آلفای کرونباخ برای گویه های نظرات گردشگران نسبت به مؤلفه­های استعداد گردشگری روستایی. ۸۲

جدول (‏۴‑۱۰) آزمون T تک نمونه‌ای در بررسی مؤلفه­های پژوهش از دیدگاه مسئولان. ۸۳

جدول (‏۴‑۱۱) آزمون T تک نمونه‌ای در بررسی آیتم‌های پژوهش از دیدگاه مردم ۸۴

جدول (‏۴‑۱۲) آزمون T تک نمونه‌ای در بررسی مؤلفه­های پژوهش از دیدگاه گردشگران. ۸۴

جدول (‏۴‑۱۳) میزان T به دست آمده برای اندازه گیری گروههای مورد مطالعه در خصوص جاذبه­های گردشگری.. ۸۵

‏جدول (‏۴‑۱۴) ماتریس نقاط قوت و ضعف توسعه گردشگری روستایی شهرستان نیر. ۸۶

جدول (‏۴‑۱۵) ماتریس عوامل تأثیرگذار بیرونی موثر بر توسعه گردشگری روستایی. ۸۸

جدول (‏۵‑۱) نتیجه آزمون اسپیرمن برای سنجش رابطه بین عملکرد استعداد گردشگری و توسعه گردشگری روستایی. ۹۷

جدول (‏۵‑۲) نتیجه آزمون اسپیرمن از دیدگاه مردم در بیان ارتباط استعداد گردشگری و توسعه گردشگری روستایی. ۹۸

جدول (‏۵‑۳) نتیجه آزمون اسپیرمن برای استعداد گردشگری و توسعه گردشگری روستایی از دید مسئولان. ۹۸

جدول (‏۵‑۴) نتیجه آزمون اسپیرمن برای استعداد گردشگری و توسعه گردشگری روستایی از دید گردشگران. ۹۹


فهرست اشکال

عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………. صفحه

شکل (‏۲‑۱) مدل مفهومی از گردشگری عشایری.. ۱۴

شکل (‏۲‑۲( جایگاه اکوتوریسم در فرآیند توسعه پایدار گردشگری.. ۱۸

شکل (‏۲‑۳) سلسله مراتب آگری توریسم (گردشگری کشاورزی)‏(منبع: ۱۹۹۹ clark) 25

شکل (‏۳‑۱) موقعیت شهرستان نیر روی نقشه ایران و استان اردبیل (مأخذ: نگارنده، ۱۳۹۲) ۵۲

شکل (‏۳‑۲) تقسیمبندی جاذبه­ها ۵۹

شکل (‏۴‑۱) فضای گردشگری بولاخلار در نزدیکی شهر نیر. ۹۰

شکل (‏۴‑۲) پل تاریخی شهر نیر از دیگر جاذبه­های گردشگری این شهرستان. ۹۰

شکل (‏۴‑۳) جاذبه­های تاریخی و طبیعی روستای نمونه گردشگری شهرستان نیر (کورعباسلو و قلعه بوینی یوغن) ۹۱

شکل (‏۴‑۴) غارهای موجود در سطح شهرستان نیر. ۹۱

شکل (‏۴‑۵) خروج آب فواره‌های معدنی از دل کوه ۹۲

شکل (‏۴‑۶) وجود رودخانه­های خروشان و پرآب با طبیعت بکر آن. ۹۲

 

فهرست نمودار

عنوان…………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

نمودار (‏۱‑۱) نمودار فرایند پژوهش حاضر. ۸

نمودار (‏۴‑۱) نمودار گروههای مورد مطالعه شده ۷۵

نمودار (‏۴‑۲) نمودار گروههای سنی افراد مورد مطالعه شده ۷۶

نمودار (‏۴‑۳) گروههای جنسی نمونه مورد مطالعه شده ۷۶

نمودار (‏۴‑۴) وضعیت تحصیلات گروههای مورد مطالعه شده ۷۷

 

 

 

 

چکیده

طی سال­های اخیر گردشگری روستایی به عنوان یکی از ابعاد توسعه روستایی در تمام دنیا مورد توجه جدی قرار گرفته است. در این نوع گردشگری هدف شناسایی استعدادهای مختلف طبیعی و انسانی محدوده­ی روستاها و توسعه عواملی که باعث ورود و استفاده گردشگران از آن می­شود، است. شهرستان نیر یکی از شهرستان‌های استان اردبیل به جهت داشتن توان­های بالقوه گردشگری روستایی، می­تواند یکی از جنبه­های ارتقاء کیفیت توسعه روستاهای محدوده­ی این شهرستان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. به همین دلیل در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از منابع و مطالعات کتابخانه‌ای، مشاهدات میدانی و ارزیابی نظرات گروه­های درگیر در امر گردشگری، به شناخت پتانسیل‌ها و محدودیت‌های گردشگری نواحی روستایی پرداخته شود. برای این منظور محدوده مورد مطالعه با جامعه­ی آماری مشخص انتخاب گردیده و با روش توصیفی- تحلیلی و کاربردی، وضع موجود محدوده شهرستان نیر مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. بعد از جمع­آوری داده­ها و اطلاعات با روش تحلیل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدها از دیدگاه سه گروه مسؤلان، مردم محلی و گردشگران پرداخته شده و توصیفی از وضعیت عوامل گردشگری شهرستان نیر به دست آمد.­ برای تعیین وجود ارتباط بین نظرات سه گروه مطالعه شده توسعه گردشگری روستایی از آزمون اسپیرمن و تعمیم نتایج به دست آمده به کل جامعه آماری از آزمون T-Test استفاده گردید. نتایج به دست آمده حاکی از وجود توان­های طبیعی و انسانی بالقوه محدوده­ی روستاهای شهرستان نیر بوده و همچنین محدودیت­ها و تنگناهایی به منظور تبدیل این استعدادها به مرحله بالفعل و تسریع روند توسعه گردشگری روستایی وجود دارد. نتایج آزمون اسپیرمن نشان داد که بین نظرات سه گروه مسؤلین، مردم محلی و گردشگران در توسعه گردشگری روستایی ارتباط معناداری وجود دارد و این ارتباط با آزمون T-Test قابل تعمیم به کل جامعه آماری را امکان پذیر کرد. بنابراین استدلال می­شود که شهرستان نیر از استعداد بالایی برای توسعه گردشگری روستایی برخوردار است.

کلمات کلیدی: گردشگری روستایی، جاذبه­های گردشگری، روش تحلیل SWOT، شهرستان نیر

مقدمه

بخش مرکزی شهرستان نیر به دلیل ویژگی‌های زمین ساختی، یکی از کانون‌های مهم آب معدنی و آبگرم کشور است و در گوشه و کنار این منطقه آب‌های گرم معدنی متعددی را در خود جای داده است. از طرف دیگر، جاذبه‌های مصنوع همچون دریاچه پشت سد یامچی به غنای پتانسیل‌های گردشگری و تفرجی این شهرستان افزوده است. این منابع هر چند آن طور که شایسته است مورد برنامه‌ریزی و بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند و از فقر امکانات و تسهیلات خدماتی و رفاهی در محروم هستند، با این حال منابعی همچون آب‌های گرم معدنی منطقه سال‌های سال است که مورد استفاده اهالی روستاهای پیرامون و در چند سال اخیر گردشگران عبوری قرار می‌گیرد. در کنار کانون‌های آبگرم و معدنی و منابع گردشگری تاریخی و فرهنگی، بخش مرکزی شهرستان نیر دارای پتانسیل‌های ویژه تفرجی نیز هست که برخی از آن‌ها در صورت بالفعل شدن توانمندی‌های تفرجی خود، می‌توانند به فضای مطلوبی برای گذران اوقات فراغت شهروندان و تفرج گردشگران تبدیل شوند. در کل می‌توان گفت که از مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه در محدوده بخش مرکزی شهرستان نیر، منطقه نمونه گلستان کارکرد گردشگری تاریخی، منطقه یامچی کارکرد اکوتوریستی و تفرجگاهی دارند. این مناطق نمونه با فواصل نسبتاً کوتاه از همدیگر در محدوده‌ی اداری- سیاسی شهرستان نیر واقع‌شده‌اند. با وجود مشکلات فراوان در راه توسعه روستایی و کمبود پتانسیل‌های لازم در جهت توسعه بخش کشاورزی، صنعت گردشگری می‌تواند نقش موثری در رونق بخشیدن به اقتصاد روستا و گام موثری در جهت توسعه روستایی باشد درحالی‌که با توجه به توان‌ها و پتانسیل‌های منطقه مورد نظر هنوز هیچ برنامه‌ای جهت توسعه گردشگری روستایی تدوین نشده است. از این رو با توجه به رشد فزاینده جمعیت شهرها و افزایش مشکلات شهری و نیز عدم موفقیت برنامه‌ریزی‌های مختلف در جهت توسعه مناطق روستایی، ضروری است راهکارهای جدیدی در این زمینه ارائه گردد تا از امکانات و توانایی‌های بالقوه و بالفعل این مناطق در جهت رفع بخشی از مشکلات روستاها به طرز معقولانه‌ای استفاده شود. در این راستا توسعه صنعت گردشگری در نواحی روستایی به عنوان یک استراتژی جدید توسط جوامع محلی، عوامل سیاسی و برنامه‌ریزان که به عنوان عوامل مهم اصلاح مناطق روستایی به شمار می‌آیند، می‌تواند نقش عمده‌ای در توسعه این نواحی داشته باشد.

 

12000 تومان – خرید