تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده علوم انسانی ،گروه جغرافیا

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

در رشته جغرافیا و برنامه ریزی توریسم

عنوان :

تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر و نقش آن در برنامه ریزی گردشگری

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

چکیده………………………………………………………………………… ۱

مقدمه…………………………………………………………………………. ۲

فصل اول: کلیات تحقیق

۱ـ۱ بیان مسأله ……………………………………………………………………………….. ۴

۱ـ۲ سؤالات تحقیق  ………………………………………………………………………….. ۵

۱ـ۳ فرضیه­های تحقیق   ……………………………………………………………………… ۵

۱ـ۴ ضرورت و اهمیت تحقیق   ………………………………………………………………. ۵

۱ـ۵ انگیزه تحقیق   …………………………………………………………………………… ۶

۱ـ۶ اهداف تحقیق   …………………………………………………………………………… ۶

۱ـ۷ محدوده مورد مطالعه   …………………………………………………………………… ۶

۱ـ۸ روش تحقیق   ……………………………………………………………………………. ۶

۱ـ۹ سازماندهی تحقیق   ………………………………………………………………………. ۷

۱ـ۱۰ جامعه آماری   …………………………………………………………………………. ۷

۱-۱۱ پیشینه تحقیق (ادبیات تحقیق) …………………………………………………………… ۷

۱ـ۱۲ بهره وران تحقیق  ……………………………………………………………………… ۱۰

۱ـ۱۳ موانع و محدودیت­ها   ………………………………………………………………….. ۱۰

۱ـ۱۴ مفاهیم و واژه­های اصلی تحقیق …………………………………………………………. ۱۰

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق

۲ـ۱ مقدمه ……………………………………………………………………………………. ۱۳

۲ـ۲ تاریخچه مراکز اقامتی در ایران و جهان ………………………………………………….. ۱۳

۲ـ۳طبقه بندی واحدهای اقامتی ………………………………………………………………… ۱۴

۲ـ۴ انواع تأسیسات اقامتی ……………………………………………………………………. ۱۵

۲ـ۴ـ۱ هتل …………………………………………………………………………………… ۱۵

۲ـ۴ـ۱ـ۱ انواع هتل …………………………………………………………………………… ۱۵

۲ـ۴ـ۱ـ۲ هتل آپارتمان ………………………………………………………………………… ۱۶

۲ـ۴ـ۱ـ۳ هتل های فرودگاهی …………………………………………………………………. ۱۶

۲ـ۴ـ۱ـ۴ هتل­های بیرون شهری ……………………………………………………………….. ۱۶

 

 

 

2ـ۴ـ۲ اتاق و صبحانه ………………………………………………………………………… ۱۶

۲ـ۴ـ۳ متل ……………………………………………………………………………………. ۱۶

۲ـ۴ـ۴ مسافرخانه …………………………………………………………………………….. ۱۷

۲ـ۴ـ۵ زائرسرا ……………………………………………………………………………… ۱۷

۲ـ۴ـ۶ اتاق و خانه­های اجاره­ای …………………………………………………………….. ۱۷

۲ـ۴ـ۷ پلاژ ………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲ـ۴ـ۸ مجموعه­های مشارکتی زمانی ……………………………………………………….. ۱۷

۲ـ۴ـ۹ کاروان ………………………………………………………………………………. ۱۸

۲ـ۴ـ۱۰ مراکز تفریحی ……………………………………………………………………… ۱۸

۲ـ۴ـ۱۱ خانه­های روستایی ………………………………………………………………….. ۱۸

۲ـ۴ـ۱۲ کمپینگ …………………………………………………………………………….. ۱۸

۲ـ۴ـ۱۳ واحدهای اقامتی سازمانی ………………………………………………………….. ۱۹

۲ـ۵ تعریف برنامه­ریزی ……………………………………………………………………. ۱۹

۲ـ۶ سابقه برنامه ریزی …………………………………………………………………….. ۱۹

۲ـ۷ ماهیت برنامه ریزی ……………………………………………………………………. ۲۰

۲ـ۸ اجزاء برنامه ریزی ……………………………………………………………………. ۲۰

۲ـ۹ برنامه ریزی اوقات فراغت ……………………………………………………………. ۲۱

۲ـ۱۰ برنامه­ریزی گردشگری ………………………………………………………………. ۲۱

۲ـ۱۱ اهمیت برنامه­ریزی جهانگری ………………………………………………………… ۲۱

۲ـ۱۲ انواع برنامه ریزی جهانگری ………………………………………………………… ۲۲

۲ـ۱۳ انواع برنامه­ریزی بخش عمومی ……………………………………………………… ۲۲

۲ـ۱۳ـ۱ برنامه­ریزی ملی …………………………………………………………………… ۲۲

۲ـ۱۳ـ۲ برنامه­ریزی محلی …………………………………………………………………. ۲۳

۲ـ۱۵ تاریخچه گردشگری ………………………………………………………………….. ۲۳

۲ـ۱۵ـ۱ عهد باستان …………………………………………………………………………. ۲۳

۲ـ۱۵ـ۲ قرون وسطی ……………………………………………………………………….. ۲۴

 

2ـ۱۵ـ۳ رنسانس …………………………………………………………………………….. ۲۵

۲ـ۱۵ـ۴ انقلاب صنعتی ……………………………………………………………………… ۲۵

۲ـ۱۵ـ۵ جهانگردی نوین ……………………………………………………………………. ۲۶

۲ـ۱۶ سابقه گردشگری درایران …………………………………………………………….. ۲۶

۲ـ۱۷ ایجاد تشکیلات توریستی درایران …………………………………………………….. ۲۷

۲ـ۱۸ تعاریف جهانگردی …………………………………………………………………… ۲۸

۲ـ۱۹ گونه­شناسی گردشگری ……………………………………………………………….. ۲۸

۲ـ۱۹ـ۱ گردشگری قومی …………………………………………………………………… ۲۸

۲ـ۱۹ـ۲ گردشگری هنری …………………………………………………………………… ۲۸

۲ـ۱۹ـ۳ گردشگری تاریخی …………………………………………………………………. ۲۸

۲ـ۱۹ـ۴ گردشگری طبیعت گرا …………………………………………………………….. ۲۸

۲ـ۱۹ـ۵ گردشگری تفریحی …………………………………………………………………. ۲۸

۲ـ۱۹ـ۶ گردشگری کاری …………………………………………………………………… ۲۸

۲ـ۲۰ انواع گردشگری………………………………………………………………………. ۲۸

۲ـ۲۰ـ۱ انواع گردشگری از نظر مکان و مقصد …………………………………………… ۲۸

۲ـ۲۰ـ۲ انواع گردشگری از نظر موضوع …………………………………………………. ۲۹

۲ـ۲۰ـ۲ـ۱ گردشگری دریایی ……………………………………………………………….. ۳۰

۲ـ۲۰ـ۲ـ۲ گردشگری فرهنگی ……………………………………………………………… ۳۲

۲ـ۲۰ـ۲ـ۳ گردشگری بهداشتی (سلامت و معالجه)………………………………………….. ۳۳

۲ـ۲۰ـ۲ـ۴ گردشگری زیست محیطی ……………………………………………………….. ۳۴

۲ـ۲۰ـ۲ـ۵ گردشگری کشاورزی ……………………………………………………………. ۳۴

۲ـ۲۰ـ۲ـ۶ گردشگری تجاری ……………………………………………………………….. ۳۵

۲ـ۲۰ـ۲ـ۷ گردشگری الکترونیک …………………………………………………………… ۳۶

۲ـ۲۱ رئالیسم ……………………………………………………………………………….. ۳۹

۲-۲۱-۱-۱- تعریف رئالیسم ………………………………………………………………… ۳۹

۲-۲۱-۱-۲ -اصول فلسفه رئالیسم …………………………………………………………… ۳۹

۲-۲۱-۱-۳- فرهنگنامه شریعتی و رئالیسم …………………………………………………. ۳۹

۲ـ۲۱ـ۲ پسامدرن و گردشگری …………………………………………………………….. ۴۰

۲ـ۲۱ـ۲ـ۱ پیشینه پسامدرنیته ………………………………………………………………… ۴۰

۲ـ۲۱ـ۲ـ۲ پسامدرنتیه ……………………………………………………………………….. ۴۰

۲ـ۲۱ـ۲ـ۳ گردشگری پسامدرن ……………………………………………………………… ۴۰

 

فصل سوم: وضعیت جغرافیایی

۳-۱- ویژگیهای طبیعی رامسر ……………………………………………………………… ۴۳

۳-۱-۱-موقعیت جغرافیایی رامسر ………………………………………………………….. ۴۳

۳-۱-۲-اقلیم …………………………………………………………………………………. ۴۵

۳-۱-۲-۱-بارندگی ………………………………………………………………………….. ۴۵

۳-۱-۲-۲-دما ……………………………………………………………………………….. ۴۶

۳-۱-۲-۳-بررسی مشخصات باد ……………………………………………………………. ۴۷

۳-۱-۳-زمین شناسی…………………………………………………………………………. ۴۸

۳-۱-۳-۱-گسل البرز ……………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۱-۳-۲-خاک منطقه مورد مطالعه  ………………………………………………………. ۴۹

۳-۱-۴-پوشش گیاهی ……………………………………………………………………….. ۴۹

۳-۱-۵-کوههای رامسر …………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۱-۶-رودهای رامسر …………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۲-ویژگیهای انسانی ………………………………………………………………………. ۵۰

۳-۲-۱-مذهب ……………………………………………………………………………….. ۵۰

۳-۲-۲-زبان ………………………………………………………………………………… ۵۰

۳-۲-۳-اشتغال ………………………………………………………………………………. ۵۱

ح

۳-۲-۴-ویژگیهای جمعیتی ………………………………………………………………….. ۵۱

۳-۲-۴-۱-تعداد جمعیت ……………………………………………………………………… ۵۱

۳-۲-۴-۲-ساخت جنسی جمعیت شهری …………………………………………………….. ۵۲

خ

۳-۲-۴-۳-تعداد خانوار در شهرستان رامسر ……………………………………………….. ۵۲

۳-۲-۴-۴-ساخت جنسی جمعیت روستایی ………………………………………………….. ۵۳

فصل چهارم: یافته های تحقیق

۴-۱- روند شکل گیری مراکز اقامتی در شهرستان رامسر ………………………………… ۵۶

۴-۲- یافته های توصیفی تحقیق …………………………………………………………….. ۶۲

۴-۳ – خانه های اجاره ای………………………………………………………………….. ۶۳

۴-۴ – تحلیل داده های استخراج شده از پرسشنامه………………………………………….. ۶۶

۴-۴- ۱- جنسیت ……………………………………………………………………………. ۶۶

۴-۴-۲- سن………………………………………………………………………………….. ۶۷

۴-۴-۳ –  میزان تحصیلات………………………………………………………………….. ۶۸

۴-۴-۴ – شغل ………………………………………………………………………………. ۶۹

۴-۴-۵- محل زندگی  ……………………………………………………………………….. ۷۰

۴-۴- ۶ – علت گردشگر پذیری بالای شهر رامسر…………………………………………. ۷۱

۴-۴-۷ – سهولت دسترسی………………………………………………………………….. ۷۲

۴-۴-۸- توسعه مراکز اقامتی………………………………………………………………… ۷۳

۴-۴-۹- کیفیت مراکز اقامتی و نقش آن در گردشگری……………………………………… ۷۴

۴-۴-۱۰- مشکل عمده گردشگری رامسر ………………………………………………….. ۷۵

۴-۴-۱۱- تاثیر مکان مناسب یک مرکز اقامتی در جذب گردشگر………………………….. ۷۶

۴-۴-۱۲- میزان توجه به کیفیت خدمات در مراکز اقامتی  …………………………………. ۷۸

۴-۴-۱۳- مسافرین ورودی به رامسر ………………………………………………………. ۷۸

۴-۴-۱۴-تاثیر خانه های اجاره ای در کاهش میزان مراجعه به هتلها و سایر مراکز ………. ۷۹

۴-۴-۱۵- ضعف عمده و اساسی مراکز اقامتی شهر رامسر ……………………………….. ۸۰

۴-۴-۱۶- سهم مراکز اقامتی از گردشگران ورودی به رامسر …………………………….. ۸۱

۴-۴-۱۷- سطح کیفی خدمات مراکز اقامتی ………………………………………………… ۸۲

۴-۴-۱۸- افزایش ظرفیت مراکز اقامتی ……………………………………………………. ۸۳

۴-۴-۱۹-جلوگیری از روند رو به کاهش میزان گردشگر ورودی به شهر رامسر ………… ۸۴

۴-۴-۲۰- رفع مشکل گردشگری فصلی ……………………………………………………. ۸۵

فصل پنجم: نتیجه گیری ،  ارزیابی فرضیه ها و ارائه راهکارها و پیشنهادها

۵-۱-نتیجه گیری…………………………………………………………………………….. ۸۷

۵-۲-ارزیابی فرضیات  …………………………………………………………………….. ۹۰

۵-۳-ارائه راهکارها و پیشنهاد ها    ……………………………………………………….. ۹۱

منابع ………………………………………………………………………………………… ۹۲

پیوست……………………………………………………………………………………….. ۹۵

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                               صفحه

جدول۳-۱میانگین بارش ایستگاه رامسر درسالهای ۱۳۸۷-۱۳۴۷به میلی متر………………. ۴۵

جدول۳-۲بررسی وضعیت دمای ماهیانه ایستگاه رامسردرسالهای۱۳۸۷-۱۳۴۷به سانتیگراد. ۴۷

جدول ۳-۳وضعیت باددرایستگاه هواشناسی رامسر طی سالهای۱۳۸۷-۱۳۴۷……………… ۴۸

جدول۳-۴ساخت جنسی جمعیت شهرستان رامسرطبق سرشماری سال۱۳۹۰………………. ۵۱

جدول۳-۵ساخت جنسی جمعیت شهرستان رامسر به تفکیک شهرها………………………… ۵۲

جدول۳-۶ساخت جنسی جمعیت شهرستان رامسر به تفکیک دهستان……………………….. ۵۲

جدول۳-۷تعدادوبعد خانوار درشهرستان رامسربه تفکیک شهرودهستان……………………. ۵۳

جدول۴-۱-مراکز اقاتی موجود در رامسر…………………………………………………… ۵۷

جدول ۴-۲- مراکز اقامتی شهرستان رامسر به مراکز مرتبط با مراکز گردشگری ………… ۵۹

جدول ۴-۳- تعداد مسافران اقامت داده شده در شهر رامسر به تفکیک نوع مکان در نوروز ۹۲   ۶۵

جدول۴-۴وضعیت جنسی پاسخ دهندگان پرسشنامه………………………………………….. ۶۶

جدول۴-۵وضعیت سنی پاسخ دهندگان پرسشنامه……………………………………………. ۶۷

جدول۴-۶میزان تحصیلات پاسخ دهندگان پرسشنامه………………………………………… ۶۸

جدول۴-۷وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان پرسشنامه…………………………………………. ۶۹

جدول۴-۸محل زندگی پاسخ دهندگان پرسشنامه……………………………………………… ۷۰

جدول۴-۹علت سطح بالای گردشگرپذیری شهرستان رامسر……………………………….. ۷۱

جدول۴-۱۰ضرورت سهولت دسترسی به اماکن مختلف…………………………………….. ۷۲

جدول۴-۱۱ضرورت توسعه انواع مختلف مراکز اقامتی……………………………………. ۷۳

جدول۴-۱۲تأثیر کیفیت مراکزاقامتی درگردشگری………………………………………….. ۷۴

جدول۴-۱۳مشکل عمده گردشگری رامسر………………………………………………….. ۷۵

جدول۴-۱۴تأثیرمکان مناسب یک مرکز اقامتی درجذب گردشگر…………………………… ۷۶

جدول۴-۱۵میزان توجه به کیفیت خدمات درمراکزاقامتی……………………………………. ۷۷

جدول۴-۱۶پراکندگی مسافرین ورودی به رامسر……………………………………………. ۷۸

جدول۴-۱۷تأثیرخانه های اجاره ای در کاهش میزان مراجعه به هتل ها……………………. ۷۹

جدول۴-۱۸ضعف عمده مراکز اقامتی شهر رامسر…………………………………………. ۸۰

جدول۴-۱۹سهم مراکز اقامتی از گردشگران ورودی به رامسر…………………………….. ۸۱

جدول۴-۲۰سطح کیفی خدمات مر اکزاقامتی………………………………………………… ۸۲

جدول۴-۲۱افزایش ظرفیت مراکز اقامتی……………………………………………………. ۸۳

جدول۴-۲۲جلوگیری ازروند روبه کاهش میزان گردشگرورودی به رامسر……………….. ۸۴

جدول۴-۲۳رفع مشکل گردشگری فصلی……………………………………………………. ۸۵

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                               صفحه

نمودار۳-۱میانگین بارش ایستگاه رامسر دردوره آماری ۱۳۸۷-۱۳۴۷به میلی متر………… ۴۶

نمودار۳-۲داده های حرارتی ایستگاه رامسرطی دوره آماری۱۳۸۷-۱۳۴۷به سانتیگراد…… ۴۷

نمودار۳-۳درصدجمعیت شهرها ودهستان های شهرستان رامسر…………………………… ۵۱

نمودار۳-۴ساخت جنسی جمعیت شهرستان رامسر به تفکیک شهرها……………………….. ۵۲

نمودار۳-۵ساخت جنسی جمعیت شهرستان رامسر به تفکیک دهستان………………………. ۵۳

نمودار۳-۶تعداد خانوار های شهرستان رامسر………………………………………………. ۵۴

نمودار۴-۱سهم بخش خصوصی ودولتی از میزان ظرفیت هتل ها وهتل آپارتمانها…………. ۶۲

نمودار۴-۲وضعیت جنسی پاسخ دهندگان پرسشنامه ………………………………………… ۶۶

نمودار۴-۳وضعیت سنی پاسخ دهندگان پرسشنامه…………………………………………… ۶۷

نمودار۴-۴میزان تحصیلات پاسخ دهندگان پرسشنامه……………………………………….. ۶۸

نمودار۴-۵وضعیت اشتغال پاسخ دهندگان پرسشنامه………………………………………… ۶۹

نمودار-۴-۶محل زندگی پاسخ دهندگان پرسشنامه……………………………………………. ۷۰

نمودار۴-۷علت سطح بالای گردشگرپذیری شهرستان رامسر………………………………. ۷۱

نمودار۴-۸ضرورت سهولت دسترسی به اماکن مختلف…………………………………….. ۷۲

نمودار۴-۹ضرورت توسعه انواع مختلف مراکز اقامتی…………………………………….. ۷۳

نمودار۴-۱۰تأثیر کیفیت مراکزاقامتی درگردشگری…………………………………………. ۷۴

نممودار۴-۱۱مشکل عمده گردشگری رامسر……………………………………………….. ۷۵

نمودار۴-۱۲تأثیرمکان مناسب یک مرکز اقامتی درجذب گردشگر…………………………. ۷۶

نمودار۴-۱۳میزان توجه به کیفیت خدمات درمراکزاقامتی…………………………………… ۷۷

نمودار۴-۱۴پراکندگی مسافرین ورودی به رامسر…………………………………………… ۷۸

نمودار۴-۱۵تأثیرخانه های اجاره ای در کاهش میزان مراجعه به هتل ها…………………… ۷۹

نمودار۴-۱۶ضعف عمده مراکز اقامتی شهر رامسر………………………………………… ۸۰

نمودار۴-۱۷سهم مراکز اقامتی از گردشگران ورودی به رامسر……………………………. ۸۱

نمودار۴-۱۸سطح کیفی خدمات مر اکزاقامتی……………………………………………….. ۸۲

نمودار۴-۱۹افزایش ظرفیت مراکز اقامتی ………………………………………………….. ۸۳

نمودار۴-۲۰جلوگیری ازروند روبه کاهش میزان گردشگرورودی به رامسر………………. ۸۴

نمودار۴-۲۱رفع مشکل گردشگری فصلی…………………………………………………… ۸۵

 

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                               صفحه

نقشه ۳-۱نقشه سیاسی شهرستان رامسر……………………………………………………… ۴۴

نقشه۴-۱موقعیت جغرافیایی مراکز اقامتی شهرستان رامسر ……………………………….. ۵۷

نقشه۴-۲پراکندگی جغرافیایی خانه های استیجاری شهرستان رامسر………………………… ۶۱

 

 

فهرست تصاویر

عنوان                                                                                               صفحه

تصویر ۵-۱هتل قدیم رامسر…………………………………………………………………. ۹۹

تصویر ۵-۲هتل بزرگ رامسر………………………………………………………………. ۹۹

تصویر ۵-۳متل ساحلی خزر………………………………………………………………… ۱۰۰

تصویر ۵-۴متل اشک……………………………………………………………………….. ۱۰۰

تصویر۵-۵ هتل آپارتمان کوثر………………………………………………………………. ۱۰۱

تصویر ۵-۶هتل آپارتمان صفاتیان…………………………………………………………… ۱۰۱

تصویر ۵-۷هتل آپارتمان ماهور…………………………………………………………….. ۱۰۲

تصویر ۵-۸هتل آپارتمان لیان……………………………………………………………….. ۱۰۲

تصویر ۵-۹هتل آپارتمان نیستان…………………………………………………………….. ۱۰۳

تصویر ۵-۱۰هتل آپارتمان آج……………………………………………………………….. ۱۰۳

تصویر ۵-۱۱هتل آپارتمان آریا……………………………………………………………… ۱۰۶

تصویر ۵-۱۲هتل آپارتمان هنرمندان………………………………………………………… ۱۰۶

 

چکیده

مراکز اقامتی به عنوان یکی از تأثیرگذارترین بخش های صنعت جهانگردی همواره به عنوان ابزاری کار آمد درجهت توسعه وارتقاء گردشگری یک کشور ودرمقیاسی کوچکتر یک شهر محسوب می شوند.استان مازندران باتوجه به دارا بودن جاذبه های طبیعی و فرهنگی قابل توجه، پیوسته مورد توجه گردشگران بوده که در این میان شهرستان رامسر با داشتن پتانسیل های گردشگری متعدد در کانون توجه گردشگران داخلی وخارجی قرار دارد . این تحقیق با استفاده ازروش توصیفی-تحلیلی و استفاده ازمنابع کتابخانه ای وبازدیدمیدانی و همچنین بهره گیری ازابزارپرسشنامه ، جدول، نمودار، نقشه،بانکهای اطلاعاتی ومصاحبه داده های مختلف را جمع آوری نموده وسپس به صورت کمی وکیفی مورد تحلیل قرار داده است.نتایج حاصل از تحقیقات نشان می دهدکه شهرستان رامسر در مجموع دارای ۲۱ واحد اقامتی فعال تحت عنوان هتل،متل وهتل آپارتمان بوده که روی هم رفته ظرفیتی معادل۲۸۴۶تخت رادر یک شبانه روز دارا می باشند.

از این تعدادمرکزاقامتی۴واحد درمجاورت بادریا،۱۲واحددرمناطق شهری،۳مورد دربیرون شهرو۲واحد اقامتی هم درییلاقات رامسرقراردارند. اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه ها نیز گویای این موضوع می باشند که اکثر پاسخ دهندگان سهم خانه های اجاره ای رادر کاهش میزان مراجعه به هتل ها وسایر مراکز اقامتی زیاد دانسته و۹۱درصد، این خانه هارا دارای بیشترین سهم از گردشگران وارد شده به رامسر قلمداد کرده اند ، همچنین ۳۳درصد از پاسخ دهندگان به پرسشنامه،توسعه مراکز اقامتی رادر مناطق ساحلی،۲۹ درصد درمناطق جنگلی،۲۱درصد درمناطق شهری و۱۷درصد درمناطق روستایی مناسب دانسته اند.

واژگان کلیدی؛تحلیل جغرافیایی،مراکزاقامتی،گردشگری، برنامه ریزی،شهرستان رامسر

 

 

 

مقدمه

صنعت مسافرت وجهانگردی به عنوان بزرگترین ومتنوع ترین صنعت دنیا به حساب آمده وبسیاری از کشورها،این صنعت پویا رابه عنوان منبع اصلی درآمد،اشتغال زایی،رشدبخش خصوصی وتوسعه ساختار زیربنایی خودمی دانند. این صنعت شامل بخشهای مختلفی نظیرحمل ونقل،اقامت وپذیرایی بوده که هریک دارای زیر مجموعه های مرتبط باخود می باشند.خدمات اقامتی نیز اصطلاحی است برای تهیه تسهیلات خواب و استراحت،با محوریت تجاری که درصنعت گردشگری و مهمان یاری به کار می رود. لازم به ذکر است بسیاری از نویسندگان کتب گردشگری بر این موضوع تأکید کرده اند که خدمات اسکان و پذیرایی درصنعت گردشگری یکی از پیچیده ترین و پویاترین بخش های این صنعت قلمداد شده و قدر مسلم اینکه، گردشگر با هر انگیزه ای به هرجاکه سفرکند  به محلی برای خواب، استراحت وخوراک نیازدارد، لذا خدمات اقامتی گردشگران شامل مجموعه ای ازتشکیلات خوابگاهی می شود که امکان دارد به صورت استراحتگاه های مجلل باشد یافقط به یک تخت خواب معمولی و صبحانه ساده محدود شود. علاوه بر آن میزان تسهیلات وخدمات هتل ها ومیهمان پذیرها بازتابی از نیازها وسلیقه های مختلف مسافران ومیزان پویایی این بازار است.

از آنجایی که این گونه تأسیسات عامل موثری برای تقویت جهانگردی بین المللی محسوب می شود اهمیت دادن بدان هابایستی مورد توجه دولتها وبرنامه ریزان گردشگری قرار گیرد. با توجه به این موضوع ونقش کلیدی مراکزاقامتی درصنعت گردشگری،توسعه وگسترش انواع مختلف این قبیل تسهیلات،مستلزم تحلیل جامع ازوضعیت جغرافیایی مراکز موردنظروسایرعوامل تأثیرگذاربرآنها می باشد.برای دستیابی به موفقیت درمدیریت و توسعه تسهیلات اقامتی گردشگران، برنامه ریزی جهانگردی درتمام سطوح ضروری است. تجربه جهانگردی دردنیانشان داده است که روش برنامه ریزی شده برای توسعه جهانگردی می تواندبدون ایجاد مشکلاتی مهم فوایدی به همراه آورد و بازارهای جهانی رضایت بخش راحفظ کند. افزون برآن اشکال گوناگون توسعه جهت احراز موفقیت نیازبه تطبیق وسازگاری بامحیط وهمچنین حفظ روابط متقابل با اجزای سازنده اش دارد که هردومورد فوق نیز مستلزم لحاظ کردن امربرنامه ریزی است.

با توجه به شرایط شهرستان رامسردر زمینه گردشگری، این تحقیق در نظر دارد ضمن تحلیل جغرافیایی مراکز اقامتی اعم از هتل، متل، هتل آپارتمان ومنازل استیجاری موجود در شهرستان را مسرو شناسایی قابلیت ها و ظرفیت های آنها، نقش این مراکز در برنامه ریزی گردشگری این شهررا موردبررسی قرار دهد.

 

12000 تومان – خرید