رابطه میان ذخایر و استخراج از منابع پایان پذیر در ساختارهای متفاوت بازار، با در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا مطالعه موردی بر روی نفت

 

دانشگاه صنعت آب و برق

(شهید عباسپور)

پایان­نامه کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی

رابطه میان ذخایر و استخراج از منابع پایان پذیر در ساختارهای متفاوت بازار، با در نظر گرفتن عدم قطعیت تقاضا مطالعه موردی بر روی نفت

 

 

فهرست مطالب

 

3                                  کلیات تحقیق ۱
۳ مقدمه ۱-۱
۳ بیان مسئله ۲-۱
۴ اهمیت و ضرورت تحقیق ۳-۱
۶ اهداف تحقیق ۴-۱
۶ فرضیات تحقیق ۵-۱
۷ متدولوژی تحقیق و منابع داده های آماری و دامنه تحقیق ۶-۱
۹ مبانی نظری و پیشینه تحقیق ۲
۹ تعاریف و مفاهیم ۱-۲
۹ منابع ۱-۱-۲
۱۰ میادین نفت و گاز ۲-۱-۲
۱۰ ذخایر نفت و گاز ۳-۱-۲
۱۰ نظریه های استخراج ۲-۲
۱۰ نظریه استخراج هتلینگ ۱-۲-۲
۱۳ نظریه آپتن و میلر ۲-۲-۲
۱۵ نظریه آدلمن ۳-۲-۲
۱۷ نظریه پیکرینگ ۴-۲-۲
۲۲ ارائه مدل ۳
۲۲ طرح و ارائه مدل ۱-۳
۲۵ بازار رقابت کامل ۱-۱-۳
۲۶ بازار انحصار کامل (تبانی) ۲-۱-۳
۲۷ بازی با فرض ایستائی و اطلاعات کامل میان بهره برداران (نش) ۳-۱-۳
۲۸ بازی با فرض پویائی و اطلاعات کامل ۴-۱-۳
۲۹ بررسی نتایج ۲-۳
۲۹ اثرات نرخ تنزیل ۱-۲-۳
۳۰ اثرات ساختار بازار ۲-۲-۳
۳۰ هزینه های هر یک از بازیگران ۳-۲-۳
۳۰ اثرات ریسک تقاضا ۴-۲-۳
۳۳ تصریح و برآورد مدل ۴
۳۳ مروری بر مطالعات تجربی ۱-۴
۳۴ تجزیه و تحلیل داده های آماری ۲-۴
۳۶ روش تخمین ۳-۴
۳۶ شرح روش تخمین داده های تلفیقی ۱-۳-۴
۴۳ تخمین مدل ۴-۴
۴۴ تخمین تابع تولید نفت کشورهای عضو اپک ۱-۴-۴
۴۵ تخمین تابع تولید نفت کشورهای غیر عضو اپک ۲-۴-۴
۴۹ نتایج ۵
۴۹ نتایج تحقیق ۱-۵
۵۰ پیشنهادات تحقیق ۲-۵
۵۳ پیوست ها
۸۰ منابع و مراجع

 

 

فهرست جداول

 

19 نتایج بدست آمده توسط پیکرینگ برای مقادیر استخراج با فرض نرخ تنزیل ثابت ۱-۲
۴۴ نتایج تخمین مدل ۱-۴
۴۶ نتایج تخمین مدل ۲-۴

 

 

 

 

فهرست اشکال

 

4 نسبت ذخایر به استخراج نفت ۱-۱
۳۵ تنوع در حجم ذخائر ۱-۴
۳۵ تنوع در حجم تولید ۲-۴
۳۶ تغییرات در حجم اکتشاف ۳-۴

 

چکیده :

در صنعت نفت گزارشهای متنوعی از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ تولید یا استخراج برای کشور های مختلف ارائه می گردد، که در این میان تنوع شدید در نسبت ذخایر به تولید در بین تولید کنندگان مختلف مشاهده میگردد. در این مقاله ابتدا به ارائه مدلی برای دستیابی به رابطه میان مقدار استخراج و ذخایر پرداخته شده است. نتایج بدست آمده با فرض وجود دو بهره بردار نشان دهنده آن است که در ساختارهای  متنوع  بازار و با توجه به تفاوت در نرخ تنزیل بهره برداران و هزینه های بهره برداری، مقدار استخراج برای هر بهره بردار  علاوه بر آنکه تابعی از مقدار ذخایر وی است، تابعی از مقدار ذخایر حریف وی نیز می باشد. همچنین تاثیر ریسک ناشی از تقاضا و تاثیر آن بر مقادیر استخراج مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد تجربی جهت بررسی تعامل کشورهای اوپک و غیر اوپک در صنعت نفت در سال های ۲۰۰۸-۱۹۷۹، نشان از وجود چنین رابطه ای میان بهره برداران داشته و قادر به توضیح تنوع مشاهده شده در نسبت ذخایر به مقدار استخراج، با توجه به عوامل ذکر شده می باشد.

 

 

 

واژه‌های کلیدی: نظریه بازی ها،  استخراج ذخایر تجدید ناپذیر، استخراج نفت، ریسک تقاضا

 

1          کلیات تحقیق

۱٫۱      مقدمه

در صنعت نفت گزارشهای متنوعی از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ تولید یا استخراج بطور گسترده ای برای کشور های مختلف ارائه می گردد، که در این میان تنوع زیادی در نسبت ذخایر به تولید در بین تولید کنندگان مختلف مشاهده میگردد. نحوه استخراج در دوره های زمانی متفاوت و یافتن رابطه میان استخراج و ذخایر و بررسی عوامل موثر بر آن موضوع اصلی این رساله خواهد بود. بنابراین محقق تلاش نموده است تا رابطه ای میان استخراج و ذخایر اثبات شده یافته و آن را مورد بررسی تجربی قرار دهد. بر این اساس فصل اول طرح را به ارائه مساله، هدف و ضرورت، فرضیه و متدولوژی تحقیق و موانع و مشکلات بر سر آن تخصیص داده شده است. در فصل دوم به پیشینه و مبانی نظری تحقیق پرداخته و نظریه هایی که در این خصوص مطرح شده اند را بازگو کرده و به ارائه مدلی در این زمینه می پردازیم. در فصل سوم به تبین مدل جهت دستیابی به رابطه میان تولید و ذخایر و عوامل اثر گذار بر این رابطه پرداخته شده است. در فصل چهارم به تصریح و برآورد مدل با توجه به داده های آماری و مشاهدات پرداخته و در فصل پنجم نتایج مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهاداتی جهت تحقیقات بعدی ارائه گردیده است. در تمامی تولید تحقیق مطالعه بر روی نفت به عنوان یکی از مهمترین منابع پایان پذیر انجام گرفته است.

 

1.2      بیان مسئله

در صنعت نفت گزارشهای متنوعی از نسبت ذخایر اثبات شده بر نرخ تولید یا استخراج بطور گسترده ای برای کشور های مختلف ارائه می گردد. طبق شواهد آماری شرکت بریتیش پترولیوم (BP)  این نسبت در سال ۱۹۸۰  برای کشور انگلستان ۲۴٫۴ برای کشور آمریکا ۹٫۸ و عربستان سعودی ۴۴٫۸ گزارش شده است. در حالیکه در سال ۲۰۰۸ این نسبتها برای انگلستان به مقدار  ۶ کاهش، در آمریکا با افزایشی مختصر به ۱۲٫۵و برای عربستان صعودی به ۶۶٫۷ افزایش پیدا کرده است.

همچنین بررسی این نسبت در میان کشورهای اوپک و غیر اوپک تفاوت فاحشی از لحاظ مقدار نسبت ذخایر به استخراج را نشان میدهد. در شکل (۱-۱) این نسبت برای کل ذخایر جهان و مقدار کل کل تولید کشورها و همچنین برای کشورهای اوپک و غیر اوپک به تفکیک نشان داده شده است. همانطور که در شکل نشان داده شده است این نسبت در میان کشورهای اوپک برای دوره سالهای ۲۰۰۸-۱۹۸۰ در بازه ۹۴-۴۳ و برای کشورهای غیر اوپک در همین دوره در بازه ۱۹-۱۳ تغییر داشته است. این در حالیست که این نسبت در  دوره ذکر شده برای کل تولید و ذخایر دنیا در بازه ۴۳-۲۹ نوسان داشته است. از آنجائیکه تنوع نسبت R/P اعلام شده در این گزارش ها در میان کشورهای مختلف متفاوت است، کشف علت این تغییرات و  بررسی اینکه نسبت ذخایر به تولید به چه عواملی وابسته می باشد موضوع اصلی این تحقیق می باشد. یافتن مدل و بررسی اثر ساختارهای بازار متفاوت بر این نسبت و همچنین تعیین عوامل تاثیر گذار بر این نسبت و بررسی تجربی مدل بدست آمده با توجه به داده های آماری موجود می تواند به گونه ای موثر توضیح دهنده وضع موجود باشد.

 

12000 تومان – خرید