تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید

و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده روانشناسی وعلوم اجتماعی، گروه علوم تربیتی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

رشته : تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت

عنوان :

تبیین جنبه های آموزشی و تربیتی امید

و نقش آن در سلامت روان انسان از دیدگاه اسلام

 

چکیده پایان نامه ( شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده):

پژوهش حاضر با هدف تهیه پاسخ مناسب برای این پرسش است که جنبه های آموزشی و تربیتی امیددر اسلام چیست ؟و چه نقشی  درسلامت روان انسان  دارد ؟روش تحقیق ، توصیفی –تحلیلی است و جامعه پژوهش (بستر تحقیق )کلیه کتب ،پایان نامه ها ،مقالات و سایتهای مرتبط با موضوع پژوهش است نمونه تحقیق ،کتب ،پایان نامه ها ،مقالات و سایتهای مرتبط با موضوع د ر حد بضاعت علمی محقق است . روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای و از ابزار فیش برداری استفاده شده است. طرح آن از طرح های تحقیق نظری و کیفی تبعیت می کند . دراین پژوهش با توجه به هدف کلی واهداف ویژه تحقیق  به نتایجی دست یافته که امید از معرفت و شناخت نسبت به مبدا و معاد حاصل می شود وامید در سلامت روحی و روانی انسانها نقش مهمی داردو عامل مهم تلاش ورفتار های انسانی است .امید مایه حیات و ادامه دهنده زندگی است .امید رحمت و هدیه الهی برای انسان است و انسان را فعال و حرکت در آدمی ایجاد می کند .

واژگان کلیدی : امید – سلامت روان –  آموزش _ تربیت

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                             صفحه

 

فصل اول کلیات پژوهش.. ۱

۱-۱- مقدمه ۲

۱-۲- بیان مسأله ۳

۱-۳-هدف  کلی. ۴

۱-۴- اهداف ویژه تحقیق. ۴

۱-۵- سوال اصلی تحقیق. ۵

۱-۶-سوالات فرعی تحقیق. ۵

۱-۷- اهمیت و ضرورت  موضوع تحقیق. ۵

۱-۸- روش تحقیق. ۶

۱-۹- جامعه تحقیق. ۶

۱-۱۰-نمونه تحقیق. ۶

۱-۱۱-روش جمع آوری داده ها ۶

۱-۱۲-محدودیت های موضوع تحقیق. ۷

۱-۱۳ تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. ۷

فصل دوم ادبیات و پیشینه پژوهش.. ۱۰

۲-۱- مقدمه ۱۱

۲-۲-تبین واژه امید ۱۱

۲-۳ امید ازمنظر روانشناسان. ۱۲

۲-۴-امید از منظر فلاسفه ۱۶

 

2-5- امید از نظر اندیشمندان اسلامی. ۱۷

۲-۶-لزوم داشتن امید ۲۰

۲-۷ انواع امید ۲۲

۲-۸- تبین واژه رجاء. ۲۴

۲-۹  خوف و رجاء. ۲۵

۲-۱۰-اجتماع خوف و رجا ۲۶

۲-۱۱  تبین واژه آرزو. ۲۹

۲-۱۲- انواع آرزو. ۳۰

۲-۱۳ آرزو گرایی. ۳۲

۲-۱۴-علل آرزوهای طولانی. ۳۲

۲-۱۵ پیامد آرزوهای طولانی. ۳۳

۲-۱۶- تبین واژه تمنی. ۳۴

۲-۱۷-تبین واژه طمع. ۳۴

۲-۱۸تفاوت رجاء با  آرزو (أمَل ) و طمع. ۳۴

۲-۱۹ اهمیت امید در اسلام ۳۵

۲-۲۰ والاترین نوع امیدواری. ۳۹

۲-۲۱ موانع امیدواری. ۴۰

۲-۲۲- منشاءامید و یاس.. ۴۱

۲-۲۳-درمان یاس و نا امیدی. ۴۲

۲-۲۴ کارکرد های آموزشی تربیتی امید و نقش آن در سلامت روان. ۴۳

۲-۲۵ تاثیر مثبت دین و معنویات بربهداشت روان وافزایش امید ۴۶

۲-۲۶ مبانی هستی شناختی و انسان شناختی امید ۴۷

 

2-27-آثار  تربیتی آموزشی امید در زندگی روانی. ۵۲

۲-۲۸ راههای دستیابی به امید ۵۸

۲-۲۹ راهکارهای افزایش امید (امید افزایی ) از نظر اسلام ۶۰

۲-۳۰ عوامل تسهیل کننده رسیدن به امید ۶۲

۲-۳۱- راه های مختلف رسیدن به امید ۶۴

۲-۳۲ویژگی انسان های امیدوار و سلیم النفس.. ۷۰

۲-۳۳ مطالعات پیشین. ۷۳

۲-۳۳-۱ پایان نامه ها ۷۳

۲-۳۳-۲ مقالات.. ۸۲

فصل سوم روش پژوهش.. ۹۲

۳-۱-مقدمه ۹۳

۳-۲روش تحقیق. ۹۳

۳-۳ جامعه تحقیق. ۹۳

۳-۴-نمونه تحقیق. ۹۴

۳-۵- روش جمع آوری داده ها ۹۴

۳-۶-طرح تحقیق. ۹۴

فصل چهارم تجزیهوتحلیل داده ها ۹۶

۴-۱- مقدمه ۹۷

۴-۲- سوال اول : اثرجنبه های تربیتی و آموزشی امید از دیدگاه اسلام کدامند؟ ۹۷

۴-۳-  پرسش دوم  :از نظر اسلام امید چه تأثیری در سلامت روان انسان دارد؟ ۱۰۶

۴-۴- پرسش سوم : راهکار های افزایش امید از نظر اسلام کدام است ؟ ۱۱۳

فصل پنجم خلاصه ،جمع بندی و پیشنهادها ۱۱۸

۵-۱-مقدمه ۱۱۹

۵-۲-خلاصه تحقیق. ۱۱۹

۵-۳-جمع بندی. ۱۲۱

۵-۴-پیشنهادها ۱۲۷

۵-۴-۱پیشنهاد های مبتنی بر یافته های تحقیق. ۱۲۷

۵-۴-۲-پیشنهاد به پژوهشگران آینده ۱۲۹

فهرست منابع و ماخذ ۱۳۰

پیوست ها ۱۳۵

 

 

فصل اول کلیات پژوهش

 

 

۱-۱- مقدمه

امیدواری، حالتی نفسانی است که در آن، انسان به اموری که انتظارش را دارد دل بستگی پیدا کرده است. امید، در انتظار چیزی بودن است در حالی که بیشتر وسایل و اسباب آن فراهم شده است.(جباران  ،۱۳۷۸) معمولاً امید و آرزو، در فرهنگ فارسی، در کنار یکدیگر به کار می روند، اما در زبان عربی به صورت جداگانه با عنوان های (رجا) و (اَمَل) استعمال می شوند. (موسوی همدانی ،۱۳۶۳) با یک تحلیل می توان گفت: در هر امیدواری، آرزو هست، ولی هر آرزویی، امیدواری نیست.

یکی ازتفاوتهای مهم انسان و حیوان داشتن امید درزندگی است. امید، به زندگی انسان معنا جهت صفا شور و حرارت می بخشد. بدون امید زندگی آدمی به جهنمی غیرقابل تحمل تبدیل می شود. انسان های مثبت اندیش همیشه و در همه و حتی در بدترین شرایط امید خود را از دست نمی دهند و دنیا اطراف خود را علیرغم تمام مشکلات قابل اطمینان و زیبا ارزیابی می کنند.

آموزش و تربیت از جمله مسائل مهمی است که از دیرباز توجه معلمان و متولّیان آموزش و پرورش را به خود مشغول ساخته است. در هر دوره ای دانشمندان و متفکران درباره تربیت، فعالیت های علمی و عملی داشته و در این زمینه، نظرات کاربردی مهمی ارائه داده اند. در منابع اسلامی (قرآن و روایات) بیش از هر امری، مسئله تربیت و سازندگی انسان به چشم می خورد. رشد معنوی انسان و رسیدن او به کمالات، از مهم ترین برنامه های انبیا و کتاب های آسمانی بوده است. از «امید» به عنوان یکی از عوامل مهم در تربیت و آموزش انسان از دیدگاه اسلام و نقش سازنده آن اشاره می شود(داودی ۱۳۸۶)

۱-۲- بیان مسأله

امید یک حالت روحى و روانى و برانگیزاننده انسان به کار و فعالیت است. به طور طبیعى، انگیزه بشر در کارهاى اختیارى امید به نفع یا ترس از زیان است. در واقع، خوف و رجا به منزله نیروى اجرایى براى حرکت بوده، عامل مستقیم تلاش ها و رفتارهاى انسانى است )براندن[۱]،ترجمه هاشمی ،۱۳۷۶(

ایمان و امید در ایجاد سلامت روحی و روانی انسان  نقش مهمی بر عهده دارد. امید به زندگی انسان معنا می‌بخشد و هنگام هجوم مشکلات و ناملایمات از فروپاشی روان آنان جلوگیری می‌کند و مانع استیلای یأس و دلسردی بر آنان می‌شود. همین که انسان به آینده ای روشن امید داشته باشد احساسی نیکو و  حالتی شاد به وی دست می دهد و باعث نشاط وی می شود و در او انگیزه کار و تلاش ایجاد کرده و او را به فعالیت صحیح زندگی وادار می کند . (مصباح ،۱۳۷۲)

امید داشتن باور به نتیجه مثبت اتفاقها یا شرایط، در زندگی می‌باشد. امید احساسی است درباره اینکه می‌توانیم آنچه را که میخواهیم، داشته باشیم یا یک اتفاق، بهترین نتیجه را برای ما خواهد داشت. امیدوار بودن با خوش‌بین بودن متفاوت می‌باشد. امید یک حالت احساسی است یعنی یکی از احساسات انسان می‌باشد اما خوش‌بین بودن نتیجه یک روش و الگوی تفکر عمدی و اختیاری(بینش)است که باعث حالت و رفتار مثبت در انسان می‌شود (نظری منتظر، ۱۳۸۶).

مسئله امید در فرهنگ اسلامى مطرح شده است. قرآن براى تشویق و ترغیب انسان به کارهاى شایسته، بهره فراوانى از امید برده است. همچنین از نقش های تربیتی و آموزشی امید در زندگی انسان ها سخنان زیادی هم در قرآن و هم در سخنان ائمه در اسلام آمده است. قرآن امید را عاملی مهم در حرکت و زندگی بشر برمی شمرد و بیان می کند که امید است که وی را به سوی تعلیم و تربیت سوق می دهد. از نظر جهان‎بینى توحیدى، امید تحفه الهى است که چرخ زندگى را به گردش در مى‎آورد و موتور تلاش و انگیزه را پرشتاب مى کند. اگر روزى امید از انسان گرفته شود

 

12000 تومان – خرید